Nachádzate sa tu

Projekt pre školy

Finančná gramotnosť - Škola hrou

Projekt vychádza a je v súlade s požiadavkami Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1. a zároveň rešpektuje doporučenia MŠVVaŠ v Pedagogicko organizačných pokynoch pre školský rok 2015/2016 v časti 1.6.17. Finančná gramotnosť. V projekte sa budú vzdelávať pedagogickí zamestnanci a následne po ukončení projektu aj žiaci, prednáškovou formou – teoretické vedomosti a praktickou zážitkovou formou – praktické zručnosti, prostredníctvom finančného trenažéra – Finančná odysea. Finančný trenažér kopíruje finančné pravidlá reálneho života a učí pripraviť sa, reagovať a zvládať rôzne životné nástrahy (strata zamestnania, úverové zaťaženie, poistné udalosti, príprava na neočakávané výdavky, bankroty firiem, manažment vlastného finančného toku, a podobne). V rámci projektu prebehne cyklus 8 prednášok s tematickým obsahom:

  1. Úvod do finančnej gramotnosti pre stredné školy

  2. Človek vo sfére peňazí

  3. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

  4. Úver a dlh

  5. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

  6. Sporenie a investovanie

  7. Riadenie rizika a poistenie

  8. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb

Projekt je možné nastaviť len na samostatné teoretické vzdelávanie (prednášky) alebo len na samostatné praktické vzdelávanie (= zjednodušená verzia projektu, len finančný trenažér: Finančná odysea), prípadne spojiť praktické a teoretické vzdelávanie. V rámci SR bolo už absolvovaných viacero úspešných podujatí. Viac v absolvovaných podujatiach.